AVG en privacy Verklaring

AVG Verklaring

Ster Makelaardij, gevestigd aan Leijsenhoek 8, 4901 ET  Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ster Makelaardij
Leijsenhoek 8
4901 ET  Oosterhout
0162 – 69 68 30
www.stermakelaardij.nl

Maureen Planje is de Functionaris Gegevensbescherming van Ster Makelaardij. Zij is te bereiken via info@stermakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ster Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ster Makelaardij verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stermakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ster Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Ster Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ster Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ster Makelaardij) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ster Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 danwel 10 jaren ten behoeve van de belastingdienst. Persoonsgegevens die geregistreerd zijn ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht worden met eenzelfde termijn bewaard. Reden hiervoor is dat ook na lange periode eventueel contact noodzakelijk danwel gewenst is met de persoon omtrent het geleverde product.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ster Makelaardij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ster Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ster Makelaardij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ster Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stermakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ster Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ster Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stermakelaardij.nl  

Privacyverklaring    

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.      

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?    

Bij verkoop of verhuur van vastgoed 
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:    
 
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  
 • de reden van verkoop of verhuur 
 • de datum van aanmelding van het pand  of complex en de periode dat het pand  of complex te koop of te huur staat of heeft gestaan 
 • de omschrijving en kenmerken van het pand  of complex (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde  
 • foto’s en video’s van het pand  of complex   
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht  
 • de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum     

Bij aankoop of aanhuur van vastgoed 
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:
 
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  
 • een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een z.g.n. klantprofiel 
 • Gegevens over uw huidige pand  of complex zoals de koop- of huurprijs 
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling  
 • de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum     
indien u koopt of verhuurt van iemand waar wij een opdracht van hebben om deze bij te staan dan leggen wij de volgende gegevens vast:    
 
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de pand  of complex die kocht of huurt zoals het adres, kenmerken van de pand  of complex, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling  
 • gegevens over uw oude pand  of complex zoals de koop- of huurprijs

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Indien u verkoopt of verhuurt of u bent op zoek naar een andere pand of complex 
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:
 
 • uw pand  of complex bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, FundaInBusiness op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw pand  of complex wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:
 
 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

 U koopt of huurt een pand  of complex van iemand die gebruik maakt van onze diensten
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren  
 Bij taxatie van vastgoed
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:
 
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • een beschrijving van uw wensen en doel waarvoor de taxatie dient te worden uitgevoerd
 • gegevens over uw huidige pand  of complex zoals de koop- of huurprijs, bouwjaar, grootte, kadastrale gegevens
 • foto’s en video’s van het pand of complex
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie, functie (eventueel gezinssamenstelling)
 • de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum  
 
Uitwisselingssysteem
De systemen van ons zijn gekoppeld aan het VastgoedPRO Informatie Uitwisseling. Dit systeem bevat actuele informatie over alle pand  of complexen en andere onroerende zaken die bij VastgoedPRO makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VastgoedPRO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over VastgoedPRO
VastgoedPRO is de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert o.a. het centrale uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen delen over pand  of complexen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO kunt u vinden op www.vastgoedpro.nl.   
 
Welke gegevens worden vastgelegd in het VastgoedPRO Informatie Platform?
Via een automatische koppeling ontvangt VastgoedPRO een deel van de gegevens die door ons zijn vastgelegd. Dit betreft de beschrijving, kenmerken en foto’s van het object, alsmede (indien van toepassing) transactiegegevens zoals de prijs en datum overdracht. Uw naam of ander persoonlijke gegevens worden hier niet in opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in onze eigen systemen.

Waar gebruikt de VastgoedPRO deze gegevens voor?
De gegevens worden door de VastgoedPRO gedeeld met andere VastgoedPRO makelaars om uw pand  of complex onder zo groot mogelijk aantal zoekers onder de aandacht te brengen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als referentieobject bij taxaties door VastgoedPRO taxateurs.

Toegang tot gegevens
VastgoedPRO makelaars en taxateurs hebben toegang tot het uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van pand  of complexen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VastgoedPRO hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.